Hasar Sonrası Yapılacaklar

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, telefon, dilekçe, faks ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Hasar Müdürlüğü´ ne iletilmesi gerekmektedir. KASKO HASAR İHBAR FORMU Hasar Tarihi: Poliçe Numarası: İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı: İhbarda bulunanın telefon numarası: Tamircinin açık adresi: Tamircinin Telefonu: Aşağıdaki uygun seçenekleri işaretleyiniz Eksper görevlendirilecek Hasara ilişkin mevcut belge türü: Zabıt Beyan Hasar Sebebi: Çalınma Yanma Aracın Çarpması Çarpılması Devrilmesi Çalınma-Bulunma Sigara ve benzeri madde zararları Yetkili olmayan kişilerce çekilme Sel su baskını Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Tahmini hasar miktarı: Hasar şeklinin kısaca tanımı

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

a. Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için uzman görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
b. Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımını gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen uzman raporu şirkete teslim edilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan,
2. Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti),
3. Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar,
4. Aracın Ruhsatnamesi,
5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
6. Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,

ÇALINMA HALİNDE İSTENEN BELGELER

ÇALINAN ARACIN 30 GÜN İÇİNDE BULUNMASI DURUMUNDA;
1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
2. Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları,
3. Trafikten çekme belgesi veya ´çalınmıştır´ kaşeli ruhsatname aslı,
4. Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
5. Prim makbuzu veya banka dekontları,
6. Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
7. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,
8. Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Poliçede Yazılı İndirimler
Hasar anında poliçede yazılı indirimlere uygunluğun bulunmaması halinde, poliçe primine yapılan indirim oranı, bu kez hasardan mahsup edilir.
Tam Hasar (Pertotal)
Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.
Eksik Sigorta
Sigorta bedelinin (poliçede yazılı teminat), rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden (Aracın piyasa rayicinden) eksik olması halinde tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir. ( KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL. GEN. ŞART. A. 6)
Aşkın Sigorta
Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, gerçek değeri aşan kısım geçersizdir. ( KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL. GEN. ŞART. A. 7)
Muafiyet
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.
Çalınma
Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Vadesinde ödenmeyen taksitler için poliçe özel şartları gereği 15 günlük bir temerrüt süresi vardır. Bu sürenin de bitiminde şirketimizin hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI

Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi´ nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi´ ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2 milyar TL´ yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

ANLAŞMALI OTO SERVİS İSTASYONLARI (OSİ)

OSİ: Sadece kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu amaçtan yola çıkarak oluşturulan projede, şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır.

İHBAR

OSİ: Sadece kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu amaçtan yola çıkarak oluşturulan projede, şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır.

ONARIM

Eksper görevlendirilmeyecekse (onarım faturalı yapılacaksa) Anadolu Sigorta onarıma başlama talimatı verir.
Eksper görevlendirilecekse, Anadolu Sigorta uzmanı servise gönderir. Eksper gelinceye kadar, onarıma başlanmadan beklenir.
Eksper incelemesini yapar ve onarım süresini belirterek onarıma başlama talimatı verir.
Servis eksik belgelerin tamamlanması için sigortalı ile temas kurar.
Tamamlanan belgeleri Hasar Belge zarfında muhafaza eder.

ARACIN TESLİMİ

Anadolu Sigorta, gerekli belgelerin aslını aldıktan sonra hasarın ilgili servise ödeneceğine dair Tasfiye Bildirim Formu´ nu servise fakslar.
Onarım tamamlandığında, servis, Tasfiye Bildirim Formu´ nda belirtilen ´Müşteriden Tahsil Edilecek Tutar´ başlığı altında yer alan tutarı ( varsa, muafiyet bedeli, eksik sigorta, tüzel kişilerden alınabilecek KDV ve tazminattan düşülecek diğer tutarların toplamı) sigortalıdan tahsil eder, tazminattan düşülecek bir tutar yok ise sigortalı herhangi bir ödemede bulunmaksızın onarımı tamamlanan aracını teslim alır.

MADDİ ZARARLAR

İHBAR
• Sigortalı veya acente tarafından
• Zarar gören (mağdur) tarafından
telefon, faks, internet veya dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilir.
İHBARDA GEREKLİ BİLGİLER
İhbar formunda yer alan tüm bilgilerin hasar müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
NOT: Telefonla alınan ihbar sonrası mutlaka onaylı kaza tespit tutanağının şirketimize teslimi gerekmektedir.
EKSPER GÖREVLENDİRME
Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için uzman görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığı´ na bağlı olarak çalışan kişilerdir.
Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımı gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen uzman raporu şirkete teslim edilir.
DOSYANIN NETİCELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Onaylı kaza zaptı, sigortalının alkol raporu,
2. Zarar gören aracın ruhsatnamesi (bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
3. Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (uzman görevlendirilmemişse),
4. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
5. Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
6. Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bir mesuliyet sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.

BEDENİ ZARARLAR

GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR VE BILGILENDIRME FORMU
İhbarın mutlaka yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçe ekinde de kaza tespit tutanağının ya da açılan bir dava söz konusu ise, dava ihbarı yazısının ve cevap lahiyasının gönderilmesi gerekmektedir.
SIKÇA SORULAN SORULAR VE YARDIM
Ölüm Halinde:
1. Kaza tespit tutanağı,
2. Veraset ilanı,
3. Nüfus kayıt örneği,
4. Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
5. Ölüm raporu,
6. Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,
7. Mahkeme kararı,
8. İcra emri,
9. Ödeme makbuzu gerekmektedir.
Yaralanma Halinde:
1. Kaza tespit tutanağı,
2. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
3. Tedavi masraf faturalarının asılları.
Maluliyet Halinde:
1. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
2. Kaza tespit tutanağı,
3. Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Ölüm Halinde:
Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, kusur oranında zarar gören yasal mirasçılara ödenir.
Yaralanma Halinde:
Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenmektedir.
Maluliyet Halinde:
Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat kusur oranında ödenecektir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Zarar görene veya mirasçılara, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi´ nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan ilgililer, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi´ ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 TL´ yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU

Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4´ te belirtilen herhangi bir halin söz konusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücuen talep etme hakkına sahiptir.

İHBAR

Hasar tasfiye ve ödeme işlemleri tamamen ve doğrudan DASK tarafından yürütülecektir. Sigortalı, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde DASK veya sigortacısına ihbarda bulunmakla ve ayrıca sigorta konusu birim için Zorunlu Deprem Sigortası haricinde geçerli bir deprem sigortası poliçesi varsa DASK a bildirmekle yükümlüdür.

TAZMİNAT ÖDEMESİ

Sigorta tazminatının hesabında piyasa rayiçlerine göre yeni inşa bedeli esas alınacaktır. Tam hasar halinde, tazminatın ödenmesiyle birlikte sigortalının tüm hak ve menfaatleri sona erer; kısmi hasar halinde, kalan gün esasıyla ek prim tahakkuk ettirilerek sigorta bedeli tamamlanır.

İHBAR

İhbar, dilekçe ile kabul edilir.

İSTENEN BELGELER

1- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
Veraset İlamı
Nüfus Kayıt Örneği
Ölüm Raporu
Tazminatın hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.
2- Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti)
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu
Tazminatın hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.Kişinin uğradığı maluliyet şekli poliçe cetvelinde yer almıyor ise, tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesine göre işlem yapılacaktır.
3- Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.
Tazminatın hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.

TAZMİNAT ÖDEMESİ

Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya veya mirasçılara arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi' nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı veya mirasçılar bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi' ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 YTL' yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

ÖNERİ VE ŞİKAYET İLETİŞİM FORMU

Sizinle iletişime geçebilmemiz için lütfen aşağıdaki bilgilerinizi doldurunuz.

İletişim Formu

Sizinle iletişime geçebilmemiz için lütfen aşağıdaki bilgilerinizi doldurunuz.

Ürün Talep Bilgi Formu